Üldiselt

Overview

Projekti ülevaade

Uuenduslik lähenemine, et aidata otseselt pere- ja mikroettevõtteid suurema väärtuse loomisel läbi teenustedisaini metoodika. SeDiHUB võimaldab pere- ja mikroettevõtetel arendada oma strateegilise juhtimise perspektiivi: disainmõtlemise metoodika, mis on integreeritud organisatsiooni kasvu strateegilisse ja taktilisse planeerimisse ning teenuste osutamisse jätkusuutlikumal ja keskkonnasõbralikumal viisil.

Overview

Taust

Teenindussektor moodustab üle 70% ELi toodangust ja töökohtadest, seega sõltub sellest majanduse ja tööturgude tulevane kasvutee ja üldine areng. Ülemaailmsed tarbimisharjumused on muutumas jätkusuutmatuks ja ühiskond seisab silmitsi tõsiste keskkonnaprobleemidega, alates kasvavast ülemaailmsest ressursinõudlusest kuni kliimamuutuste, veepuuduse, bioloogilise mitmekesisuse ohu ja õhusaasteni. Samal ajal sunnivad kasvavad jätkusuutlikkuse probleemid juba praegu ettevõtteid kaaluma oma majanduskasvu keskkonnamõjusid ja võtma kasutusele uusi jätkusuutlikke ärimudeleid. Seda silmas pidades muutub teenuste disainimõtlemine selles kiiresti kasvavas teenustepõhises majanduses üha olulisemaks.

Aims & Objectives

Eesmärgid ja eesmärgid

SeDiHUBi eesmärk on koolitada mikro- ja pereettevõtteid, et nad saaksid kasutada säästva ja digitaliseeritud teenuste arendamiseks jätkusuutlikke teenuseid, ning see on struktureeritud alljärgnevateks eesmärkideks:

 • Tõsta mikro- ja pereettevõtete teadlikkust säästva arengu kohta, et arendada kliendile suunatud teenuseid jätkusuutlikult ja keskkonnasõbralikult digitaliseeritud majanduses.
 • Anda teadmisi oskusi, mis on vajalikud selleks, et luua ise kliendikeskseid teenuseid.
 • Pakkuda kutsehariduse ja -koolituse pakkujatele metoodilist lähenemist uute vahendite ja veebipõhiste õppevahendite kasutamiseks säästva arengu õpetamisel, kus keskkonnaküsimusi ja digitaliseerimisvõimalusi on arvesse võetud.
 • Luua koolitusmaterjal spetsiaalselt mikro- ja pereettevõtete jaoks, millele on lisatud teenuste arendamiseks vajalikud suunised ja vahendid.
 • Luua veebipõhine õppeplatvorm säästva arengu mõtlemise arendamiseks mikro- ja pereettevõtete seas.
 • Luua mikro- ja pereettevõtete keskus, kus sidusrühmad saavad õppida, kuidas rakendada SD-d, matchmake’i ja luua ühiseid teenuseid.
 • Tõsta poliitikakujundajate ja ettevõtluse arendamise ökosüsteemis osalevate sidusrühmade teadlikkust säästva arengu mõtlemise vajalikkusest kui lisandväärtuse loomise olulisest punktist teenuste, digitaalmajanduse ja säästva arengu valdkonnas.

Partnerid

CEDES
CEDES

CEDES on 2007. aastal loodud mittetulundusühing, mille eesmärk on koondada Portugali kõige olulisemad säästva arengu osapooled, et töötada välja ühiseid projekte, mis võivad avaldada pikaajalist mõju ülemaailmsele säästvale arengule.

FOAAL
FOAAL

FOAAL Consulting on Eesti koolitus-, konsultatsiooni- ja projektijuhtimisettevõte, mis pakub oma teenuseid VKEdele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja avalikule sektorile. FOAAL jagab oma kogemusi koolitustel erinevatel teemadel, nagu teenusedisain, disainmõtlemine, ärimudeli lõuend ja Lean-meetod. Olles ettevõtjad ja paljude projektide algatajad, mõistame, kuidas alustada äri ja kuidas kasvatada oma idee elujõuliseks ettevõtteks. Aitame teil luua ärimudelit, mõtestada oma konkurentsieelist ja leida parimad viisid, kuidas potentsiaalsed kliendid teie toote või teenuse üles leiavad. Lisaks koostame riskianalüüsi ja paneme kokku kõik numbrid. Samuti aitab FOAAL ettevõttel taotleda erinevaid toetusi ja juhtida projekte. Meie meeskonnal on väga suur kogemus erinevates ärivaldkondades.

University of Patras (UPatras)
UPatras logo

Patrase Ülikool (UPatras) asub Patrasis, Achaias, Kreekas, ja see asutati 1964. aastal ning koosneb 7 koolist ja 35 osakonnast. See teenindab suurt hulka valdkondi ja seega suurt hulka erialasid 35 bakalaureuse- ja 50 kraadiõppeprogrammi kaudu. Üks selle peamisi eesmärke on uute teadmiste loomine teadusliku uurimistöö edendamise kaudu. Seetõttu on ülikool eriti aktiivne teadusuuringutes, millel on kõrge maine kvaliteedi ja innovatiivsuse poolest. QS World Ranking / Top Universities (2021) edetabelis on UPatras 751-800 kohal. Muu tegevuse kõrval tegutseb UPatras võõrkeeleõppeüksus ja elukestva õppe hariduskeskus. Ülikool korraldab ärijuhtimise bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekava, mis järgib uusimaid teaduslikke arenguid ja hõlmab kõiki ärijuhtimise teemasid era-, avaliku ja mittetulundussektoris ning ettevõtluses.

SIEC Finland
siec finland

SIEC: Meie peamised tegevused on järgmised: 

 • Korraldame kursusi, ettevõtete külastusi, õppereise, esitlusi ja loenguid ning pidusid liikmetele ja sidusrühmadele.
 • Pakume õpetajatele ja teistele äritöötajatele sidemeid ettevõtlushariduse ja ekspertteadmistega välismaal.
 • Edendada ettevõtlusharidust.  
 • Edendada koostööd kõigi liikmete ja ettevõtlusharidusele lähedaste organisatsioonidega. 
 • Uurimistegevus ettevõtlushariduse valdkonnas 
 • Projektid ettevõtlushariduse arendamiseks rahvusvaheliselt. Toetada ettevõtlusharidust ja üliõpilaste koolitamist
 • Kirjastustegevus
CARDET
CARDET

CARDET (Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology) on sõltumatu, mittetulunduslik, valitsusväline teadus- ja arendusorganisatsioon, mis asub Küprosel. See on üks Euroopa-Vahemere piirkonna juhtivaid teadus- ja arenduskeskusi, millel on ülemaailmsed teadmised projektide kavandamise ja rakendamise, suutlikkuse suurendamise ja e-õppe valdkonnas. CARDET on iseseisvalt seotud ülikoolide ja institutsioonidega üle maailma, näiteks Yale’i ülikooli, Nikosia ülikooli ja rahvusvahelise haridusmeedia nõukoguga. CARDET on viinud lõpule arvukalt projekte, mis on seotud suutlikkuse suurendamise ja planeerimise arendamisega hariduse ja kutsehariduse valdkonnas, noorte toetamisega, täiskasvanuhariduse, kirjaoskuse, digitaalsete vahendite, e-õppe, haridustehnoloogia ja tõrjutud rühmade sotsiaalse integratsiooni valdkonnas. Üks organisatsiooni peamisi tugevusi on võime hoolikalt kavandada, rakendada, ellu viia ja hinnata projekte erinevates kontekstides.

Forwardspace
forwardspace

Forwardspace on Pärnus asuv ettevõtluse arendamise organisatsioon, mis keskendub peamiselt idufirmade ja IT-sektori keskkonna arendamisele. Samuti pakume ettevõtetele ja vabakutselistele ettevõtjatele ühistööruume ja inspireerivat töökeskkonda Pärnu kesklinnas. Forwardspace on kogukond, kuhu kuuluvad ettevõtlikud professionaalid erinevatest valdkondadest (IKT-st kuni loomemajanduseni), kes toetavad üksteist sünergilises keskkonnas eesmärgiga kasvatada oma äri ja rikastuda individuaalselt. Forwardspace’i teenuse kasutajad saavad osaleda ka erinevatel seminaridel ja koolitustel, mitmesugustel äritöökodadel, mentoritundides, kohtumistel investoritega ja muudel võimendavatel üritustel. Forwardspace’i missiooniks on panustada kohalikku kogukonda, edendades noori ettevõtjaid, pakkudes koolituspakkumisi ja andes noortele põhjuse jääda Pärnusse ning tugevdada nende aktiivset osalemist kohalikus ühiskonnas.

FYG
FYG

Instalofi Levante S.L. (FyG Consultores) on eraõiguslik kõrgetasemeline koolitusettevõte, mis on teerajaja ettevõtete, täiskasvanute ja noorte kaasloomisel innovaatiliste kontseptsioonide, ettevõtete loomise, tööalase konkurentsivõime, kirja- ja arvutusoskuste, ettevõtluse ning pehmete ja kõvade oskuste koolitamisel.

FyG tegutseb aktiivselt haridus- ja koolitusettevõttena, edendades ja tõhustades täiskasvanute arengut, nähes uusi võimalusi ja aidates neil muutuda töövõimelisemaks, kes seisavad silmitsi erinevate tõrjutusteguritega: haridusraskustega noored ja täiskasvanud, majanduslike või sotsiaalsete takistustega töötud.

FyG-l on kogemusi mitmesuguste koolituskursuste ja mentorprogrammide korraldamisel ettevõtetele, ettevõtjatele ja idufirmadele, samuti ebasoodsas olukorras olevatest rühmadest pärit üksikisikutele. FyG tegutseb karjäärinõustamist, professionaalset nõustamist ja teavitamist pakkuvana asutusena, mis pakub töötutele tööturule suunamise, koolituse, hindamise ja teavitamise teenust.

Viimastel aastatel on FyG arendanud ja rakendanud mitmeid Euroopa rahvusvahelisi koostööprojekte Erasmus+ ja COSME programmi raames, mis käsitlevad ettevõtete loomist ja arendamist, tööalast konkurentsivõimet, juhtimist, Start Ups’i koolitust, rahvusvahelistumist, mängulisust ja ettevõtluskoolituse innovatsiooni.